Taalkeuze:  Nederlands    English    Deutsch  

Het verhaal

 

                                                                                                                              

                               Dit is het verhaal

Het verhaal van de nederlandse piraten die alles roofden wat los en vast stond . elke niet-crimineel schuwt ze. De mysterieuze criminele organisaties die zijn ontstaan bestaan uit meerdere afdelingen. Al in de 19e eeuw begon de paniek toen het  Overvallen, moorden en gewelddadige berovingen begon toe te nemen, alles kwam aan bod.
Negen van de tien keer werd een zaak niet opgelost, waardoor het wantrouwen tegenover de regering alleen maar toenam.

We bevinden ons nu in de 21ste eeuw, en nog altijd zijn de crimminelen op deze wereld meer dan actief.
In feite is het alleen maar erger geworden in verhouding met drie eeuwen geleden. Over de hele wereld zijn diverse crimminele organisaties gesticht die de ene misdaad na de andere begaan, er is geen houden meer aan. Auto's worden gestolen, waardetransportwagens zijn nergens meer veilig en de ziekenhuizen liggen vol. Komt er dan nooit een einde aan?

Moorden worden gepleegd zodat families en individuen zichzelf kunnen beteren en respect afdwingen bij de overige criminelen en criminele organisaties. Het is een kwestie van doen en snugger handelen. Veel crimminelen maken de fout door met gevulde zakken over straat heen te wandelen. !!!!

en juist daar gaat het mis. Waarom pronken met roem en rijkdom terwijl de wereld stikt van criminelen die uit zijn op juist die twee dingen?. Om jezelf staande te houden in het leven van de onderwereld moet je geheimzinnig te werk gaan en op exact de juiste momenten kunnen toeslaan, alleen dan overleef en overwin je.

Uiteraard begin je als broekie, alleen, met gerenomineerde of juist met minder gerenomineerde criminelen. Moorden laat men zoveel mogelijk aan anderen over, en tegelijkertijd ruimen ze iedereen die ook maar één misstap begaat op. Men groeit qua status, dwingt respect af, creëert rijkdom en kan steeds beter omgaan met wapens. Tegelijkertijd die beruchte nuchterheid uit blijven stralen om de rust en het geloof in de medemens te winnen.

Vergeet niet: je naaste buurman kan een crimineel zijn maar ook je beste vriend !!.

vriendelijke groet R Wildtham spel eigenaar
                                                                                 

                               This is The story

The story of the dutch pirates who robbed evrything they could, not every criminal is staying out of their way. Now the mysterious criminal organisations consists of different departments. We find ourselves in the 19th century the panicking started when robberies, murders and violent raids started to increase, everything came to a turn.Nine out of ten times a case did not get solved, which increased the distrust of the government.

Now  we find ourselves in the 21st century, and still are the criminals in this world more than active.
The fact is it only got worse compared with 3 centuries ago
All across the world various criminal organisations were founded who committed one crime after another,  there is no stopping.

Cars get stolen, money transport trucks are not safe anywere and the hospitals are crowded.
Is there no end?Murders being comitted so families and individuals can better theirselves and command the respect of other criminals and criminal organisations. It is a matter of doing and acting clever.

Many criminals are making the mistake walking  de streets with filled pockets.!!!!
And that is where things go wrong. Why flaunt  with fame and fortune while the world is crowded with criminals  just to get those two things?. In order to maintain yourself in the life of the underworld, 
you must proceed on exactly the right moment to strike, only then you survive and conquer.

Ofcourse you are starting off as a novice, alone, with well-known criminals or even less. Killings leave as much as possible to others, and at the same time eliminate anyone that makes a mistake.
It grows in terms of status, commands respect, creates wealth, and can better handle weapons. At the same time that notorious sobriety will shine out to win the peace and faith in other people.

Remember: your closest neighbor might be a criminal, but also your best friend!.

Sincerely Rob Wildtham. game owner .

                                                                                   

                          das ist die Geschichte

Die Geschichte der holländischen Piraten, die alles auf ihrem Weg plünderten, jede nicht-kriminellen verabscheute sie. Die geheimnisvolle kriminellen Organisationen die entstanden sind bestehen aus mehreren Abteilungen. Bereits im 19. Jahrhundert begann die Panik wenn die Morde und gewalttätigen Raubüberfälle zu steigen begann, alles kam an die Reihe. Neun von zehn mal wurde ein Fall nicht gelöst, und so das Misstrauen der Regierung nur erhöht.

Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, und noch immer sind die Kriminellen in dieser Welt mehr als aktiv.Tatsächlich ist es jetzt nur noch schlimmer in Verhältnis mit vor drei Jahrhunderten. Auf dem ganzen Welt sind mehrere Organisationen gegründet die ein nach dem andere Verbrechen begangen, es ist nicht mehr aufzuhalten. Autos werden gestohlen, Wertsachen transportwagen sind nicht mehr sicher und die Krankenhäuser sind voll. Gibt es nie kein Ende?

Morde wurden begangen , so dass Familien und Einzelpersonen sich bessern könnten und Respekt erwerben der anderen Verbrechern und kriminellen Organisationen. Es ist eine Sache des Tuns und klug Handeln. Viele Kriminellen machen den Fehler mit über-gefüllten Säcke zu Fuß über die Straßen zu gehen.!!!!

Und es ist genau dort, wo es schief geht. Warum protzen mit Reichtum und Ruhm während die Welt voll ist von Kriminellen die nur auf diese beiden Dinge aus sind? Um sich in das Leben der Unterwelt aufrechtzuerhalten müssen Sie geheimnisvoll vorgehen und genau im richtigen Moment zuzuschlagen, nur dann überleben und erobern Sie.

Selbstverständlich beginnen Sie unteren ende der Leiter, mit bekannten oder sogar weniger bekannten Kriminellen. Mord lassen Sie wie möglich an andere, und gleichzeitig liquidieren Sie jeder der ein Fehltritt begeht.

Mann wächst in hinblick auf Status, gebietet Respekt, schafft Wohlstand und ist immer besser mit Waffen. Zur gleichen Zeit, dass notorische Nüchternheit weiterhin leuchten um den Frieden und den Glauben an andere Menschen zu gewinnen.

Denken Sie daran: Ihr nächster Nachbar kann eine strafrechtliche, sondern,auch dein bester Freund sein !.

 

Mit freundlichen Grüßen, R Wildtham, Spiel Eigentümer.

 

Übersetzung/translation/vertaling Calimero.