Het verhaal

Er ligt een dodenlijst op straat.

Een lijst van de onderwereld ,van de heersende leiders in de huidige onderwereld.
Tijdens een kopje thee word je naam erop gezet en rondgebazuind onder de soldaten in verscheidene bronnen staan er iets van 50 namen die er echt aan moeten gaan.

En als je op die lijst staat dan heb je een probleem ,een zeer groot probleem.
Bewapenen kan niet want dan heb je een arrestatieteam aan je bed staan en dan zit je minimaal een jaar binnen .
Vluchten dan maar ,maar voor hoe lang dan? En wat als je niet weg kan ?

Misschien de opdrachtgevers opzoeken en proberen een regeling te treffen?
De opdrachtgevers zijn onbereikbaar en onvindbaar ,en al helemaal niet in wereld.
Met je huurmoordenaar is al helemaal niets te regelen want vaak krijg je niet eens de kans om een woord te zeggen,als ze voor je staan en tijdens een seconden al tig kogels op je hebben afgevuurd.

Ook CrimeBron staat op die dodenlijst ,alleen willen wij wel weten ,wat het bedrag is wat er voor ons word uitbetaalt?
Krijgen de huurmoordenaars wel een bedrag of worden ze zelf weer opgeruimd.
Liquideren is altijd goedkoper dan betalen ,zeggen veel onderwereld figuren.
En enige ethiek is er bijna niet te vinden in deze dadergroep.
Geen respect voor geen enkel leven.

Laten we hopen dat de huurmoordenaars de komende tijden gaan vasten (ramadan) en zich voorlopig even inhouden kwa gewelddadigheden.
Ook de leiders van de misdaadsyndicaten zijn moslims ,maar dat weerhoudt ze niet om dodenlijsten op te maken.

Vaak weten de inlichtingen diensten een hoop over de dodenlijst maar ze kunnen er nooit wat tegen doen.
Alleen het doelwit waarschuwen dat hij er aan gaat ,maar ja wat dan verder?

Inmiddels zitter er een paar mannen vast die vermoedelijk huurmoordenaars zijn,maar er zijn er nog een hoop op vrije voeten.
Ook staan er weer veel jongens klaar om de plekken van de aangehouden gangsters op te vullen.
Dweilen met de kraan open derhalve….

wie durft nog mee te doen en meld je aan als je durft

 

 


There is a death list on the street.

A list of the underworld, of the ruling leaders in the current underworld.
During a cup of tea your name is put on it and trumpeted among the soldiers in several sources there are some 50 names that really should go.

And if you are on that list you have a problem, a very big problem.
Arming is not possible because then you have an arrest team on your bed and then you are at least a year indoors.
Then, but for how long? And what if you can not leave?

Maybe looking for the clients and trying to make an arrangement?
The clients are unreachable and untraceable, and certainly not in the world.
With your hired assassin, nothing at all can be arranged, because often you do not even get the chance to say a word, if they are in front of you and have already fired at you during a second.

CrimeBron is also on the death list, but we do want to know what the amount is for what is paid for us?
Do the rent killers get an amount or are they themselves cleaned up again.
Liquidating is always cheaper than paying, many underworld figures say.
And there is almost no ethics in this offender group.
No respect for any life.

Let's hope that the hired killers will fasting in the coming times (Ramadan) and for the time being stop themselves from the violence.
The leaders of the crime syndicates are also Muslims, but that does not stop them from making lists of dead ones.

Often the intelligence services know a lot about the death list but they can never do anything about it.
Only warn the target that he is on, but yes what then?

Meanwhile, there are a few men who are presumably contract killers, but there are still a lot of free feet.
There are also many boys ready to fill the places of the arrested gangsters.
Mopping with the tap open therefore ....

who dares to participate and sign up if you dare

 
Taalkeuze:    Nederlands    English    English    Français    Deutsch    Norsk    Svenska    Polski    Română    Čeština    Español    Türkçe